Matte bandgroefbij
Lasioglossum leucozonium
Zwartachtige bijen (8-10mm); met contrasterende al dan niet onderbroken witte haarbanden en tergieten met ondoorschijnende achterranden.
Lengte: vr en m 8-ca.9 mm
Buiten de kleigebieden alfemeen
Drachtplanten: talrijk.
Koekoeksbij: bloedbij (Sphecodes ephippius).
Volledige tekst
Foto's
Vrouwtje
Plaat
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
---
Vrouwtje: 1e tergiet matglanzend en dicht gepuncteerd; lengte.
Mannetje: gezicht rond, eindrand 5 sterniet met een dichte haarband; lengte 8-ca.9mm.
Vliegperiode: mei-september (oktober-november)
Nesten en milieu: in de grond; foerageren onder meer in bermen, randen van beplantingen, ruigte, ruderale terreinen, tuinen en parken.
Bloembezoek: bezoekt tientallen planten, maar er blijkt een voorkeur voor composieten.
  Kruidachtige planten: akkerkool, bermooievaarsbek, echt bitterkruid, gewoon biggenkruid, groot streepzaad, klein streepzaad, knoopkruid, muizenoor, vertakte leeuwentand, wilde cichorei; naar Westrich, 1989: gewoon duizendblad, akkerwinde, zomerfijnstraal, zonneroosje, sint Janskruid, beemdkroon, vijfvingerkruid, scherpe boterbloem, braam, boerenwormkruid en paardenbloem
  Houtige planten: potentilla fruticosa
Voorkomen in Nederland: algemeen, maar in zeekleigebieden buiten de steden en dorpen schaars tot zeer zeldzaam.
Koekoeksbijen: bloedbij (Sphecodes ephippius).
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Lasioglossum leucozonium is een zeer algemene soort die in (vrijwel) het gehele land gevonden kan worden. Het zou aardig zijn te weten in welk (terrestrisch) uurhok de soort niet voorkomt Het is een solitaire soort die haar nest graaft in de grond, soms in kleine groepen bij elkaar. Het nest bestaat uit een ongeveer 15 cm lange hoofdgang met 2-4 cm lange zijgangen die eindigen in een broedcel. De nestgang wordt rond de middag meestal afgesloten. Leucozonium komt voor in allerlei biotopen en is uitgesproken polylectisch. (Bron: onderstaande link nederlandsesoorten)
 
Matte bandgroefbij - Lasioglossum leucozonium Terug
 
Matte bandgroefbij - Lasioglossum leucozonium (vr) op Deutzia Terug
 
Matte bandgroefbij - Lasioglossum leucozonium (vr) op Deutzia Terug
 
Matte bandgroefbij - Lasioglossum leucozonium (vr) Terug