Nestplaatsen in oude en cultuurhistorische landschapselementen
Oude en cultuurhistorische landschapselementen zijn vaak verweerd of aangetast door keverlarven (kevergangen) en bieden daardoor nestgelegenheid voor wilde bijen. Veel van zulke elementen verdwijnen uit het landschap en worden meestal vervangen door elementen van kunststof, beton of bewerkt hout. Veel oude historische bouwwerken worde vaak zo perfect gerestaureerd dat er voor bijen geen plaats meer is. Bijenhotels lossen dat gedeeltelijk op, maar zijn vaak veel minder duurzaam. Uiteraard kunnen we niet alle ingestorte schuren, halfvergane boerderijen etc. alleen maar voor de bijen in standhouden. Maar als we alles opruimen verdwijnen de wilde bijen en andere kleine dieren die hun schuilplaats missen.
Gelukkig zijn er ook alternatieven, die zeker niet op alle plekken gerealiseerd, maar wel op veel plekken geïntegreerd kunnen worden. In de vorm van steentuinen , speelplaatsen, kunstwerken, vleermuisbunkers, natuurelementen, wallen met muren etc. Het sleutelwoord is creativiteit.
 
Afrasteringspaaltje van onbewerkt hout. De paaltjes links zijn zeer onregelmatig. Wat beschikbaar was werd gebruikt. Recht: nieuwe afrasterteringsplaatjes in Duitsland die beleidsmatig zijn geplaatst.
 
 
Een restaureerde boerderij met schuur. Decennia terug waren dit nestplaatsen voor wilde bijen op het platteland. Dat zou nog zo kunnen zijn, maar dan moeten er wel planten groeien waar bijen op kunnen foerageren. Met uitzondering van de bomen is het winterbeeld ongeveer gelijk met het zomerbeeld.
 
Een landarbeidershuisje: als er voldoende bijenplanten voorkomen kunnen er in het rieten dak maskerbijen nestelen
 
Een schaapskooi bij avondlicht - De kooi is als cultuurhistorisch landschapselement gerestaureerd. Wilde bijen zouden hier in de rietstengels van het rieten dak kunnen nestelen, maar de cultuurhistorische landschappelijk context ontbreekt.
 
Oude schuren - Oude, onbeschilderde schuurtjes of stallen, waren nestplaatsen voor wilde bijen.
 
De hoek van een schuur met nestplaatsen voor wilde bijen
 
Stenige nestplaatsen
Bemelerberg is een van de zeer weinige "natuurlijke" stenige landschapselementen die we in Nederland hebben. De meeste bijen nestelen hier in de on- of weinig begroeide bodem. Hoewel ik dat zelf niet heb kunnen waarnemen (de wand is niet voor publiek toegankelijk) mogen we er van uitgaan dat er in de gaatjes en spleten bijen nestelen.
Fragment wand
 
De lage steilkantjes op de hellingen van de Bemelerberg (*) zijn hier belangrijke nestplaatsen voor wilde bijen.
 
Oude kastelen en ruïnes - De ruïne van kasteel Batenburg met verweerde muren is een potentiele nestplaats voor wilde bijen.
Fragment ruïne
Fragment ruïne
Fragment ruïne
 
Stadsmuur in Maastricht - Oude stadsmuren bevatten ook gaten en spleten die nestgelegenheid bieden voor wilde bijen
 
Lage Fronte een fort in Maastricht: vooral voor de restauratie (ca.1990) boden deze sterk verweerde muren veel nestgelegenheid voor algemene tot zeer zeldzame bijen.
 
Steenfabrieken
Bijna alle Oude steenfabrieken waren tot rond 1990 een eldorado voor wilde bijen. (Meinerswijk 2016)
 
Nestplaats voor wilde bijen onder meer Wormkruid bij. Op andere plekken nestelen ook behangersbijen en metselbijen.
 
Fragment van de schuine muur
 
Een resstant van een bijgebouw van een steenfabriek