Schorzijdebij langs de Nieuwe Waterweg
Zulte langs het water Een fragment bij vloed Bij de pont van Maassluis
Zicht op de stad Schorzijdebij in actie Schorzijdebij
Een groefbij Hommels Honingbijen met geel stuifmeel
Schorzijdebij langs de Nieuwe Waterweg bij Maassluis en Hoek van Holland Terug
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de noordelijk basalt glooiing van de nieuwe waterweg een opvallend rijke flora die wordt gekenmerkt door veel opvallende soorten. Soorten als grote kaardenbol, zeekool, weidehavikskruid en wit vetkruid horen al jarenlang tot deze flora. Dit geldt ook voor zulte dit nog steeds toeneemt en op enkele plekken aanzienlijke vegetaties vormen. Bij hoogwater staat een gedeelte van deze vegetatie onder water. Omdat de auteurs van de voorlopige Atlas van de Nederlandse bijen (Peeters et al. 1999) de zich afvragen of de populatie van de schorzijdebij zich nog handhaaft ben ik ook een poolshoogte gaan nemen langs de Nieuwe Waterweg tussen Maassluis en Hoek van Holland. Als schorzijdebij bij Amsterdam kan voorkomen dan moet dat zeer zeker het geval zijn langs de Nieuwe Waterweg. Dit idee werd ook ingegeven door het regelmatig voorkomen van pluimvoetbij. Deze graaft zijn nesten ook in zandige bodems; vaak in grotere of kleinere kolonies. Daarnaast was er al eerder een grote populatie van de bijenwolf gevonden die eveneens zijn nesten in zandige bodem graaft. De kans was dus aanwezig dat schorzijde bij zou worden aangetroffen. Het bezoek aan de nieuwe waterweg vond plaats op 31 augustus 2010. Alle foto's op deze pagina zijn tussen 16.30 en 18.30 genomen. Er was relatief weinig wind en veel zon. De basaltglooiing heeft een zuidelijke expositie.
Bij het haventje van Hoek van Holland werden enkele wijfjes waargenomen en bij Maassluis naar schatting een 10-tal wijfjes en enkele al dan niet parende mannetjes.
In verhouding tot de populaties op andere locaties in Zuidwest Nederland het Wadden eilanden gaat het hier waarschijnlijk om een zeer kleine populatie. Door kunstmatige nestgelegenheid in de vorm van een voor honden en het publiek afgeschermde zandwal of zand hoop zou de populatie bij Maassluis aanzienlijk kunnen worden uitgebreid. Zie ook
Een nieuwe interpretatie van het begrip bijenhotel is daarom noodzakelijk. In dit geval gaat het om een zandige wal waarin is de zeldzame schorzijdebij nestelt. Deze bij leeft in de omgeving van slikkige plekken langs de kust. In Zuidwest Nederland, het Wadden gebied en de Dollard. De schorzijdebij is een zeldzame, maar plaatselijk talrijk voorkomende soort. Voor zijn voedsel is deze soort aangewezen op zulte (zeeaster). Soms is deze voedselplant massaal aanwezig, maar ontbreekt nestelgelegenheid. Voor Projectbureau Zeeweringen, o.a. mede in overleg met Stichting het Zeeuwse Landschap, aanleiding om in combinatie met het aanbrengen van een nieuwe steenbekleding, óók iets te doen voor deze bijen. Tot nu toe zijn er enkele kleine bijenhotels aangelegd langs de noordkust van St Philipsland; deze werden bewoond, maar zijn inmiddels gedeeltelijk weggespoeld. Grotere bijenhotels zijn aangelegd in 2009 op St Philipsland en tussen Rattekaai en Oesterdam (drie). Deze zijn in direct in gebruik genomen door honderden schorzijdebijen. Zie foto

Boven alles bewees zulte weer eens zijn kwaliteit als vlinderplant. Als er vlinders in de omgeving voorkomen, zijn ze meestal ook op deze plant te vinden. Zie fioto's.

 
Zulte langs het water Terug
 
Een fragment bij vloed: groot deel van de vegetatie staat bij vloed gedeeltelijk onder water Terug
 
Zulte bij de pont van Maassluis Terug
 
Op deze plek zijn alle foto's van bijen en vlinders gemaakt - Terug
 
Dezelfde plek in de andere (oostelijke) richting Terug
 
Zicht op de stad, gescheiden van dit kanaal door een parkstrook Terug
 
Schorzijdebij Terug
 
Schorzijdebij Terug
   
Schorzijdebij Terug
 
Schorzijdebij Terug
   
Honingbijen met geel stuifmeel Terug
 
Honingbijen met geel stuifmeel Terug
 
Hommels Terug
 
Hommels Terug
   
Een groefbij (lasioglossum calceatum) Terug
 
Een groefbij (lasioglossum calceatum) Terug
 
Situatie bijenhotel voor schorzijdebij Terug
 
Een zandwal doet dienst als bijenhotel Terug