Beheer graslandplanten
In Nederland zijn veel landschapselementen zoals weilanden, weg- en spoorbermen, taluds van dijken, sloten en kanalen en andere kleine landschapselementen begroeid met grazige vegetaties. Ze hebben een enorme potentie, zoals vooral in het verleden is bewezen, voor biodiversiteit. Wilde bijen kunnen hier ook van profiteren. Niet alleen in het open landschap maar zoals bewezen ook in stedelijk gebied.
Vrijwel alle bloemplanten zijn belangrijk voor bloembezoekende insecten, waaronder wilde bijen. In de laatste decennia zijn natuurlijke bloemrijke grazige begroeiingen sterk afgenomen. Aan de bijen en veel ander insecten is dat goed te merken. Het overgrote deel van de Nederlandse bijen vliegen op algemene plantensoorten. Met vakkennis en goede wil kunnen heel veel grazige begroeiingen weer bloemrijk(er) worden. Dat vraagt tijd en geduld. We hebben een eeuw nodig gehad om op het biodiversiteitsniveau te komen waar we nu zitten. Het zal enkele decennina kosten om dat te herstellen. Een goed maaibeleid met licht materieel zal daar heel goed aan bijdragen. De graslandplanten die voor wilde bijen van belang zijn, worden in de database als een aparte groep genoemd. Bijna al deze graslandplanten kunnen ook in kleine hooilandjes in tuinen groeien. Maar dat lukt niet met te zwaar materieel. De zeis is het beste maar niet realistisch. Te zware machines hebben een vernietigend effect. Tussen toen en nu moeten we een nieuwe middenweg proberen te vinden.

Voor vegetaties en vegetatiebeheer/bijenbeheer zie www.bijenhelpdesk.nl op startpagina.