Witkopdwergzandbij
Andrena subopaca
Kleine zwarte bijen met witte beharing; 2e en 3e rugsegment met haarbandjes opzij; middelste segment borststuk (mesonotum) zeer dof.
Lengte: vr & m 6-7 mm.
Algemeen in het grootste deel van het land.
Drachtplanten: allerlei planten
Koekoeksbijen: Nomada flavoguttata (Zwartsprietwespbij)
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Vrouwtje
Mannetje
Vrouwtjes op bermooievaarsbek
 
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: fimbria bruinachtig; achterrand 3e segment achterlijf niet sterk neergedrukt; 2e segment achterlijf niet of nauwelijks gepuncteerd; lengte 6-7 mm.
Mannetje: achterlijf fijn gerimpeld en glanzend; mesonotum zeer fijn en nauwelijks zichtbaar gepuncteerd; scutellum dof; lengte 5-6,5 mm.
Vliegperiode: april - begin augustus. "De soort verschijnt reeds eind maart. Het vliegtijddiagram toont dat de vrouwtjes tot in augustus door vliegen. Deze zeer lange vliegtijd duidt volgens Westrich op een partiële tweede generatie".(bron: link Ned.soorten)
Habitat: foerageert in een groot aantal biotopen, onder meer in grazige vegetaties in bermen en op taluds , langs houtige begroeiingen en in zoomvegetaties
Nesten: nestelen in zandige en lichte minerale bodem.
  Kruidachtige planten: bermooievaarsbek,bosaardbei, dolle kervel,,fluitenkruid, gewone ereprijs, grote muur, kool, paardenbloem, peen, zevenblad,
  Houtigeplanten:
Voorkomen in Nederland: Algemeen in het grootste deel van het land.
Koekoeksbijen: Nomada flavoguttata.
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: In Nederland is Andrena subopaca algemeen en verspreid over het gehele land aangetroffen. Waarschijnlijk is het de algemeenste soort uit de minutula-groep. Andrena subopaca vliegt in allerlei biotopen en lijkt geen voorkeur voor een bepaalde grondsoort te hebben. De soort is univoltien en verschijnt reeds eind maart. Het vliegtijddiagram toont dat de vrouwtjes tot in augustus door vliegen. Deze zeer lange vliegtijd duidt volgens Westrich op een partiële tweede generatie.
(Bron: onderstaande link nederlandse soorten)
 
Witkopdwergzandbij - Andrena subopaca (Foto Thijs de Graaf http://www.tuin-thijs.com) Terug
 
Witkopdwergzandbij - Andrena subopaca Terug
 
Witkopdwergzandbij op bermooievaarsbek Terug
 
Witkopdwergzandbij op bermooievaarsbek Terug
 
Witkopdwergzandbij op bermooievaarsbek Terug
 
Witkopdwergzandbij op bermooievaarsbek Terug
 
Witkopdwergzandbij op bermooievaarsbek Terug
 
Witkopdwergzandbij op bermooievaarsbek Terug
 
Zwartsprietwespbij - Nomada flavoguttata Terug