Roodstaartklaverzandbij
Andrena similis
Vr: haren borststuk oranjerood, achterpoten gedeeltelijk en verzamel-haren (scopa) en de beharing punt achterlijf oranjeachtig.
Lengte: vr. 9-11mm; m 8-10 mm
Zeer zeldzaam
 
Volledige tekst en foto's
 
 
 
Vrouwtje: Vr: haren borststuk oranjerood, achterpoten gedeeltelijk en verzamel-haren (scopa) en de beharing punt achterlijf oranjeachtig; achterlijf met breed onderbroken fijne witte haarbandjes.
Mannetje: kop en borststuk bij pas uitgevlogen bijen roodbruinachtige behaard daarna grijsbruin verkleurend; achterlijf met breed onderbroken witte haarbandjes. Is nauwelijks te onderscheiden van bremzandbij en geelstaart klaverzandbij.
Vliegperiode: april-juli
Habitat: graslandvegetaties op droge, matig voedselrijke bodems, bosranden en open en goed lichtdoorlatende bossen.
Nesten: in open zandige tot lemige grond; solitair of in kleine groepen (aggregaties).
Bloembezoek: vliegt voor stuifmeel (naar Westrich, 1989) voornamelijk op vlinderbloemige onder meer op brem, gewone rolklaver, rode klaver en stekelbrem
Voorkomen in Nederland: zeer zeldzaam
Beheer: de meeste kruidachtige vegetaties waarin deze bij voorkomt, kunnen max. 1 keer per jaar in de nazomer worden gemaaid.
 
Roodstaartklaverzandbij