Vroege zandbij
Andrena praecox
Bruinachtige (verblekende) behaarde vrouwtjes en wit behaarde mannetjes.
Lengte: vr 10-11 mm; m 9-11 mm.
Buiten de zeeklei- en laagveengebieden algemeen.
Drachtplanten: gespeciaalseerd op wilg.
Koekoeksbijen: Nomada ferruginata (Geelschouderwespbij)
Volledige teks
Foto's
Vrouwtje
Mannetje
Vrouwtje op wilg
Plaat
 
 
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: grotendeels bruinbehaard; bovenkant scopa bruinachtig, onderkant geelachtig; fimbria bruingeel. lengte 10-11mm.
Mannetje: onderkant kop en onderkant borststuk en de poten gedeeltelijk lang afstaand wit behaard; bovenkant borststuk bruingrijs behaard; sternieten met dichte haarbandjes; lengte 9-11 mm.
Vliegperiode: maart - mei.
Habitat: bosranden, duinen, heidevelden, uiterwaarde, zandgroeven, parken, stadsbermen, openbaar groen.
Nesten: in het algemeen in zandige bodems. Verder ook tussen vegetaties (waarvan de boden niet volledig doorworteld is)
Bloembezoek: is gebonden aan wilg, maar is soms ook op andere planten te vinden, onder meer paardenbloem en zevenblad..
Voorkomen in Nederland: Buiten de zeeklei- en laagveengebieden algemeen.
Koekoeksbijen: Nomada ferruginata
Beheer: wilgen eventueel direct na de bloei of gefaseerd voor de bloei snoeien of knotten.
Samenvatting door Peeters, T.M.J., Smit, Jan, Raemakers, I. P.: Deze zandbij is door haar sterke beharing en binding aan wilg (Salix) redelijk in het veld herkenbaar. Samen met de zwart-rosse zandbij behoort de vroege zandbij tot vroegst verschijnende bijen. In ons land is ze vrij algemeen in zandgebieden, inclusief rivier- en kustduinen en opgespoten terreinen. Recent wordt ze ook meer en regelmatiger in Zuid-Limburg waargenomen, meestal in groeven. De soort stelt geen hoge eisen aan haar nestplaats. Bij Wageningen zijn de nesten waargenomen in brandnetel-ruigten, die overigens tijdens het nestelen nog niet zo ruig zijn. De vrouwtjes moesten zich hier eerst door een laag strooisel worstelen alvorens ze daadwerkelijk hun nest konden graven. De nesten lagen hier apart van elkaar. De vroege zandbij is univoltien. Ze is oligolectisch en vliegt op wilg (Salix). Als koekoeksbij treedt Nomada ferruginata op. Voor foto zie onderstaande link nederlandse soorten.
--
Vroege zandbij - Andrena praecox Terug
 
 
Vroege zandbij - Andrena praecox (vr) (wikipedia commons: auteur Aiwok) Terug
 
Vroege zandbij - Andrena praecox (vr) ( wikipedia commons: auteur Aiwok) Terug
 
Vroege zandbij - Andrena praecox (vr) Terug
 
Vroege zandbij - Andrena praecox (vr) Terug
 
Vroege zandbij - Andrena praecox (vr) Terug
 
Vroege zandbij - Andrena praecox (m) Terug
 
Geelschouderwespbij - Nomada ferruginata (vr) (foto http://www.insects.fi/Hymenoptera/Apidae/Nomada) Terug