Meidoornzandbij
Andrena carantonica
Bijen zonder opvallende kenmerken. Het zijn donkere bijen met bruine beharing. Ze lijken veel op honingbijen.
Lengte: vr 13-14 mm; m 12 - 13 mm.
Zeer algemeen
Drachtplanten: allerlei planten
Koekoeksbijen: Nomada marshamella (Donkere wespbij)
Volledige tekst
Verantwoording
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Vrouwtje
Vrouwtje op meidoorn
Vrouwtje op paardenbloem
Floccus
Mannetje
Kop mannetje
Kop en kaak mannetje
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: achterlijf zonder haarbandjes; kop grotendeels geelbruin behaard; borststuk vrij dicht geelbruin behaard; achterlijf geheel of grotendeels zwart, vrij dicht behaard; fimbria zwart, soms lichter van kleur; scopa aan de onderkant min of meer wit; floccus ijl en klein (onvolkomen). Lengte 13-14 mm
Mannetje: kop en borststuk grotendeels geelbruin behaard; achterlijf donker en glanzend; het 2e segment lang geelbruin behaard, segment 3-6 korter en iets donkerder behaard; sternieten (buiksegmenten) met smalle ijle licht gekleurde (geelachtig) haarbandjes, het laatste sterniet ingesneden; antenne relatief lang, het 2e vlaglid duidelijk (1/2-1/3x) korter dan het 3e vlaglid. Lengte 12-13 mm.
Vliegperiode: eind maart - juni
Habitats: bosranden, duinen, spoorwegterreinen, tuinen, bermen, openbaar groen, parken, randen van beplantingen, kanaalbermen, polderdijken
Nesten: zelf gegraven nesten in zandige en lichte minerale bodems: de vrouwtjes gebruiken een gemeenschappelijk ingang; dat kan oplopen tot vele tientallen tot enkele honderden vrouwtjes.
Bloembezoek
  Kruidachtige planten: fluitenkruid, heggenrank, klein hoefblad, kool, paardenbloem, robertskruid, stinkende gouwe, zevenblad.
  Houtige planten: eenstijlige meidoorn, gewone esdoorn,, Ribes sanguineum, Spaanse aak, vogelkers.
Voorkomen in Nederland: algemeen in het grootste deel van het land; zeker in het stedelijk gebied; onder meer waargenomen in parken, bermen, randen van stedelijke beplantingen, kanaalbermen en kerkhoven.
Koekoeksbijen: gewone wespbij en donkere wespbij (Westrich 1989).
 
Meidoornzandbij (vr)- Andrena carantonica Terug
 
Meidoornzandbij (vr) op eenstijlige meidoorn - Terug
 
Meidoornzandbij (vr) op paardenbloem - Terug
 
Meidoornzandbij (vr) op paardenbloem Terug
 
Floccus ijl en klein (onvolkomen) Terug
 
Meidoornzandbij - Andrena carantonica (m) Terug
 
Meidoornzandbij - Andrena carantonica (m) Terug
 
Meidoornzandbij - Andrena carantonica (m) Terug
 
Donkere wespbij - Nomada marshamella (vr) Terug