Witbaardzandbij
Andrena Barbilabris
De bovenkant van het borstskuk van het vrouwtje bruinachtig behaard; met smalle witte bandjes. De mannetjes zijn wit behaard, het kopschild is dicht behaard.
Lengte: vr & m 10-12 mm
Zeer algemeen.
Drachtplanten: in het voorjaar wilg later andere planten.
Koekoeksbijen: Nomadaalboguttata (Bleekvlekwespbij)
Verder ook door verschillende soorten bloedbijen.
Volledige tekst Verantwoording
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Vrouwtje
Vrouwtjes bij nest
Vrouwtje in haar milieu
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: borststuk bruinachtig behaard; achterlijf dun behaard, zwart glanzend, 2e en 3e segment met onderbroken haarbanden; fimbria zwartbruin; poten zwart; scopa van boven bruin, beneden zwartbruin; lengte 10-12 mm.
Mannetje: kop en borststuk grijsachtig behaard; achterlijf dun witachtig behaard, glanzend en fijn gerimpeld; haarbandje 3e segment onderbroken; sternieten met witte haarbandjes; middenveld fijn dwars rimpelig; lengte 10-12 mm.
Vliegperiode: eind maart tot eind juni.
Habitat: in allerlei habitats; het meest op open zandige plaatsen zoals zandafgravingen en duinen. Verder in parken, plantsoenen, tuinen, begraafplaatsen, wegbermen, zandige oevers, spoorwegterreinen en industriële terreinen.
Nesten: de bijen graven nesten in kale tot ijl begroeide zandige bodems.
Bloembezoek: in het voorjaar in hoofdzaak op wilg, later op tientallen sterk uiteenlopende planten. Deze kunnen 300-400 m van het nest liggen.
  Kruidachtige planten: zevenblad, kool, herik, fluitenkruid, paardenbloem, gewone berenklauw, gewone ereprijs, gewoon biggenkruid,
  Houtige planten: spaanse aak, grootstreepzaad, wegedoorn rode kornoelje, hondsroos.
Voorkomen in Nederland: buiten de zeeklei- en veengebieden zeer algemeen.
Koekoeksbijen: Nomada alboguttata, Spheeodes pellucidus en S. retieulatus
Beheer: De soort is zo algemeen dat speciaal beheer niet noodzakelijk lijkt, maar voor blijvende lokale aanwezigheid is ecologisch groen- en landschapsbeheer zeer gewenst. Waar dit mogelijk is, moet open zandgrond bevorderd worden in grotere gebieden kan dit onder meer door begrazing en recreatie.
 
Witbaardzandbij: net uitgevlogen wijfje op een katje van grauwe wilg Terug
 
Vrouwtje komt uit nest   Terug
 
Vrouwt komt uit nest   Terug
 
Een nestgang wordt gegraven   Terug
 
Een vrouwtje in haar milieu   Terug
 
Bleekvlekwespbij - Nomada alboguttata (vr) - Terug