Roodgatje
Andrena haemorrhoa
Bijen met een zwart glanzend achterlijf en bovenkant borststuk roestbruin/bruinachtig behaard.
Lengte: m en vr 11mm.
Zeer algemeen.
Drachtplanten: Allerlei planten
Koekoeksbijen: Nomada ruficornis (Gewone dubbeltand)
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Vrouwjte
Vrouwtje op prunus
Borststuk vrouwtje
Poot vrouwtje
Kop vrouwtje
Vrouwtje op composiet
Mannetje
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
-- Terug
Vrouwtje: bovenkant borststuk dicht en kort roestbruin behaard, middenveld grof gerimpeld; achterlijf vrijwel kaal, duidelijk gepuncteerd en zonder haarbanden, fimbria goudgeel; kop witachtig behaard, clypeus grof gepuncteerd; achterschenen en -tarsen roodgeel en doorschijnend, scopa witachtig; lengte 9-11mm.
Mannetje: kop en borststuk geelbruin behaard; middenveld grof gerimpeld; kaken over elkaar liggend; achterlijf gepuncteerd, dun en kort behaard; beharing geel- tot witachtig, punt achterlijf bruingeel behaard; een belangrijk deel van de achterschenen doorschijnend geel; lengte 9-11 mm.
Vliegperiode: eind maart - half juni.
Habitat: in vrijwel alle habitats waar voldoende drachtplanten voorkomen: bosranden,. bermen, openbaar groen, tuinen, industriële terreinen, opgespoten gronden, spoorwegterreinen en volkstuincomplexen etc..
Nesten: nestelt in hoofdzaak in afzonderlijke nesten in zandige tot lemige bodems, zowel in onbegroeide bodems als bodems die met korte en/of open vegaties zijn bedekt (pioniervegetaties), niet te sterk gesloten grasland- en mosvegetaties.
Bloembezoek:
  Kruidachtige planten: dolle kervel, fluitenkruid, gewoon barbarakruid, gewone berenklauw, grote hardvrucht, hondsdraf, klein hoefblad, kool, look zonder look, madeliefje, paardenbloem, pinksterbloem, scherpe boterbloem, speenkruid, zevenblad.
  Houtige planten: boswilg, eenstijlige meidoorn, gewone esdoorn, grauwe wilg, hondsroos, kruisbes, mahonia, peer, Prunus, waaronder laurierkers, Ribes sanguineum, rode kornoelje, spaanse aak
Voorkomen in Nederland: algemeen. In veen- en kleigebieden in hoofdzaak in steden en kleine woonkernen.
Beheer: deze bij heeft ogenschijnlijk geen speciaal beheer nodig. We moeten ons echter wel realiseren dat de toename sinds 1980 in openbaar groen en in tuinen is toe te schrijven aan ecologisch groenbeheer en een sterke vermindering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
 
Roodgatje - Andrena haemorrhoa(vr) Terug
 
Roodgatje (vr) Terug
 
Mesonotum grof gepuncteerd Terug
 
Achterschenen en tarsen roodgeel, Scopa witachtig Terug
 
Kop witachtig behaard Terug
 
Op zoek naar nectar Terug
 
Roodgatje - Andrena haemorrhoa (m) Terug
 
Gewone dubbeltand - Nomada ruficornis (vr) - ( Foto Henk Wallays - http://tinyurl.com/7ptc4m9) naar top